Pojmy

Katastr nemovitostí

  • soubor údajů o nemovitostech zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení

Nemovitost

  • pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem

Geometrický plán

  • technický podklad právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy

Vytyčení vlastnických hranic

  • činnost, kdy se do terénu přenáší poloha lomových bodů hranic podle způsobu jejich evidence v katastru nemovitostí

Věcné břemeno

  • právo, které omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného